Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Rusko RD 2021

Slovensko – Rusko RD 2021
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vedecko-technickej spolupráci, podpísanou 16. februára 2012 v Bratislave a Memorandom o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a vysokoškolského vzdelávania Ruskej federácie podpísaným 15. januára 2020 v Bratislave a 14. septembra 2020 v Moskve vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii.

Dátum vyhlásenia výzvy je 30. 6. 2021, dátum ukončenia výzvy je 31. 8. 2021

Aktualizácia | Pridané: 11. 3. 2022

Oznámenie k verejnej výzve SK-RU RD 2021

Predsedníctvo APVV schválilo zastavenie implementácie projektov SK-RU-RD-21-0002, SK-RU-RD-21-0014 a SK-RU-RD-21-0020. Rozhodnutie Predsedníctva APVV vychádza zo skutočnosti, že v zmysle stanoviska ministra školstva MŠVVaŠ SR v spolupráci s Vládou SR ukončilo, resp. ukončuje vedeckú spoluprácu s Ruskou federáciou a preto nie je možné, aby uvedené projekty boli ďalej implementované.

Podklady k výzve