Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
MVP 2019
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

Aktualizácia | Pridané: 17. 9. 2019

Oznámenie k verejnej výzve MVP 2019

Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 17.09.2019 sa posúva termín uzavretia verejnej výzvy MVP 2019 na 08.11.2019. A v tomto zmysle bolo upravené úplné znenie výzvy.

Aktualizácia | Pridané: 5. 9. 2019

Oznámenie k verejnej výzve MVP 2019

Oznamujeme žiadateľom, že na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 03.09.2019 sa znižuje minimálna výška oprávnených nákladov na refundáciu, a to z 3 000 EUR na 1 000 EUR. A v tomto zmysle bolo upravené úplné znenie výzvy.

Podklady k výzve

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podávaním žiadostí môže žiadateľ požiadať vyplnením kontaktného formulára.

Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o pilotnú výzvu a agentúra má v prípade dostatočnej výšky disponibilných finančných prostriedkov záujem vyhlásiť túto výzvu aj v ďalších rokoch, svoje námety a pripomienky k výzve určenej pre mladých vedeckých pracovníkov môžete rovnako posielať prostredníctvom kontaktného formulára.