Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2015
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2015

Otázky

Odpovede

Limit 30 % z celkových nákladov sa vzťahuje iba na mzdové náklady, alebo sa do toho rátajú aj odvody na poistné?

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady (OON – odmeny, osobné ohodnotenie...) hradené z  prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 30 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch. Odvody zamestnávateľa sa plánujú do samostatnej položky "Zdravotné a sociálne poistenie" a nespadajú do limitu 30 % z celkových nákladov.

Aké sú odporúčania pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov?
Pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov Agentúra odporúča zohľadniť kontrolné zistenia, ktoré sa nachádzajú na nasledovnej stránke Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov.