Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov

Agentúra zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami, ktoré boli zistené vykonaním finančných kontrol na mieste ako i kontrolou ročných správ a záverečných správ. Tieto dokumenty sú všeobecnou metodickou pomôckou, ktorej účelom je poukázať na najčastejšie pochybenia pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými na riešenie projektov. Agentúra posudzuje všetky uplatnené náklady v súvislosti s konkrétnym projektom, ktorého sa týkajú. V zmysle uvedeného bude Agentúra vždy posudzovať každý projekt a jeho náklady aj v nadväznosti na jeho špecifiká, a preto môže dôjsť v určitých prípadoch k odklonu od postupov uvedených v týchto dokumentoch. Tieto dokumenty majú preto najmä metodickú a štatistickú funkciu, a nemajú žiaden záväzný charakter.

Otázky k uvedeným nedostatkom môžete zasielať do APVV vyplnením kontaktného formulára. Pri vypĺňaní kontaktného formulára zvoľte oblasť „Oddelenie kontroly – metodika“.