Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2016
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016
Informačný systém APVV na správu projektov

Usmernenia

Úprava projektu

Ročná správa o riešení projektu

Ročnú správu predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. daného roka. V prípade poskytnutia finančných prostriedkov po 1. 8. daného rozpočtového roka, je potrebné riadiť sa usmerneniami a pokynmi APVV. Všetky časti ročnej správy je potrebné vyplniť prostredníctvom Portálu APVV.

Súbory RS1 a VPP na vypĺňanie v MS Word je potrebné vytvoriť a stiahnuť priamo v elektronickom systéme.

Súbor RS2 sa vytvorí až po zadaní všetkých údajov o čerpaní finančných prostriedkov do elektronického systému.

Záverečná správa o riešení projektu

Monitorovanie výstupov ukončených projektov