Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Dunajská stratégia 2016

DS 2016
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike

Podľa znenia verejnej výzvy DS 2016 vyhlásenej dňa 15. 07. 2016 agentúra zverejňuje dňa 27. 01. 2017 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.
Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom agentúry počas trvania riešenia spoločného projektu. Pokrytie nákladov slovenských riešiteľov sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu na multilaterálnu medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na roky 2017 a 2018.

Priložené dokumenty