phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
MVP 2019
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

Podklady k výzve

Otázky žiadateľov k výzve

O informácie súvisiace s výzvou a podávaním žiadostí môže žiadateľ požiadať vyplnením kontaktného formulára.

Odpovede sú zasielané v poradí v akom boli otázky doručené prostredníctvom kontaktného formulára. Agentúra odpovedá na otázky doručené najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom a časom uzavretia výzvy.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o pilotnú výzvu a agentúra má v prípade dostatočnej výšky disponibilných finančných prostriedkov záujem vyhlásiť túto výzvu aj v ďalších rokoch, svoje námety a pripomienky k výzve určenej pre mladých vedeckých pracovníkov môžete rovnako posielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Dátum poslednej zmeny: 6.6.2019
Grantové
schémy