Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2012
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 5. 11. 2012, dátum ukončenia výzvy je 21. 01. 2013.

Aktualizácia | Pridané: 17. 12. 2012

Konanie za štatutárneho zástupcu – usmernenie

Agentúra upozorňuje na dodržiavanie technickej a formálnej podmienky č. 14 výzvy VV 2012:
Žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov žiadateľa a spoluriešiteľskej/kých organizácie/cií v časti VV-D žiadosti – čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu.

Ak listinná podoba žiadosti nebude podpísaná štatutárom/mi, ale inou/ými osobou/ami ako je/sú v žiadosti uvedený/í štatutárny/i zástupca/ovia, je potrebné k žiadosti priložiť originál splnomocnenia preukazujúci oprávnenie konať v tejto veci za štatutárneho zástupcu.
Splnomocnenie musí obsahovať všetky náležitosti uvedeného vzoru.

Táto povinnosť sa netýka organizácií, ktoré do agentúry už pred zaslaním žiadosti doručili originál všeobecného splnomocnenia vzťahujúceho sa na podávanie a realizáciu projektov.

Aktualizácia | Pridané: 17. 12. 2012

Posledný termín na získanie osvedčenia

Žiadosti o hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja pre projekty predkladané vo verejnej výzve VV 2012 je potrebné podať na MŠVVaŠ SR najneskôr do 20. 12. 2012, pretože najbližšie zasadnutie hodnotiteľskej komisie bude v prvej polovici januára 2013.

Technickou a formálnou podmienkou žiadosti v listinnej podobe je priloženie úradne overenej kópie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľa a všetkých spoluriešiteľských organizácií v pozícii spolupríjemcov.

Všetky informácie ohľadom hodnotenia spôsobilosti sa nachádzajú na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, výskum a inovácie.

Aktualizácia | Pridané: 5. 12. 2012

Podávanie žiadostí VV 2012 – upozornenie

Agentúra upozorňuje na dodržiavanie technickej a formálnej podmienky č. 19 výzvy VV 2012:

Výzva VV 2012 stanovuje limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu 300 hodín pre člena riešiteľského kolektívu a 480 hodín pre zodpovedného riešiteľa. V prípade, že sa projekt realizuje len počas časti kalendárneho roka, limit na plánovanú minimálnu ročnú riešiteľskú kapacitu sa stanovuje úmerne k počtu mesiacov realizácie projektu v danom kalendárnom roku.

Minimálnu plánovanú ročnú kapacitu je nutné plánovať na každý rok riešenia projektu a na každého člena riešiteľského kolektívu.

Podklady k výzve


Žiadosť časť VV-A – D sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.


Žiadosť časť VV-E žiadosti – Vecný zámer projektu – formuláre [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]


Informatívne dokumenty