phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2012
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012
Úprava už schválených projektov
Správa financií a riešiteľského kolektívu

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť do agentúry poštou do 31. marca. Kópie deklarovaných výstupov sa neprikladajú, je možné uviesť internetové odkazy na uvedené výstupy.

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2013 v termíne skoršom ako 31. 12., do správy za rok 2014 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2014. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie – napr. 1. 8. 2013 - 31. 12. 2014, ak projekt skončil 31. 7. 2013.

Záverečná správa o riešení projektu

Záväzné podmienky

Ročná správa o riešení projektu

Grantové
schémy