phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
SK-HU-0025-08 Zmeny fyzikálnych a chemických vlastností pôd vplyvom aridizácie Ústav hydrológie, SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0022-08 Štruktúrny výskum membránových bielkovín z fotosyntetických baktérií Ústav molekulárnej biológie, SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0018-08 Dekontaminácia pôd mobilizáciou ťažkých kovov využitím fytoremediácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Pôdohospodárske vedy -
SK-HU-0016-08 Implementácia technologických princípov pre CAD/CAM podporu obrábania voľných plôch Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Technické vedy -
SK-HU-0015-08 Tektonicky podmienené diagenetické procesy na báze Silického, Martonského a Telekesoldalského príkrovu vo Vnútorných Západných Karpatoch Geologický ústav, SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0011-08 Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu Slovenská technická univerzita v bratislave, Meteriálovotechnologická fakulta 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Ľudský potenciál -
SK-HU-0010-08 Štúdium mechanizmov tolerancie voči ťažkým kovom v lišajníkoch: chalatácia kovov sekundárnymi metabolitmi a význam fotobionta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0009-08 Teória čísel a jej aplikácie Univerzita J. Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0008-08 Magneticky aktívne anizotrópne kvapaliny Ústav experimentálnej fyziky, SAV 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0007-08 Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií, zmierňujúcich nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych agroekologických podmienkach. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Pôdohospodárske vedy -
SK-HU-0005-08 Vplyv ťažkých kovov na antioxidačný status spermií (ejakulátov) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Pôdohospodárske vedy -
SK-HU-0003-08 Diskrétne párovacie a priraďovacie problémy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-HU-0001-08 Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2008 Prírodné vedy -
SK-MAD-03206 Šľachtenie genotypov pšenice pre spoločné ciele EÚ Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -
SK-MAD-03006 Degradácia polymérnych a kovových bionáhrad Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline 2 987.00
(90 000 Sk)
Slovensko – Maďarsko 2006 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Dátum poslednej zmeny: 2.8.2017