Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

DO7RP (2012)

DO7RP (2012)
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra") v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje v roku 2012 aktualizovanú otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM) – DO7RP (2012).

Cieľom tejto výzvy je podporiť aktívnu účasť slovenských špičkových pracovníkov a kolektívov výskumu a vývoja v 7. rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (ďalej len „7RP") prostredníctvom dofinancovania nákladov potrebných na realizáciu návrhov projektov 7RP, ktoré získali finančnú podporu od Európskej komisie. Dofinancovanie sa zameriava na podporu účasti slovenských subjektov v projektoch výskumu a vývoja. Ide o otvorenú verejnú výzvu. Agentúra zabezpečí priebežné hodnotenie žiadostí minimálne 3 krát ročne.

Aktualizácia | Pridané: 22. 3. 2013

Prechodné ustanovenie k výzve DO7RP (2012) pre projekty 7RP, na ktoré sa vzťahovali ustanovenia a podmienky výzvy DO7RP (2011) a DO7RP (2008)

Týmto prechodným ustanovením sa upravujú podmienky Otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (EURATOM) – DO7RP (2012), a to takto:

  • pre schválené projekty so začiatkom riešenia v období do 20. 8. 2012 sa vzťahuje ustanovenie platné v Úplnom znení výzvy DO7RP (2011) v článku 6, ods. 6.1 – "Žiadosť o dofinancovanie projektu 7RP (platí pre všetky príspevky okrem záverečného vyúčtovania) musí byť doručená do agentúry najneskôr 6 mesiacov pred ukončením riešenia projektu 7RP.",
  • pre schválené projekty so začiatkom riešenia v období do 20. 8. 2012 sa nevzťahuje povinnosť predložiť žiadosť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podpísania grantovej dohody (Grant Agreement) alebo dodatku k zmluve (Contract of Association), ktorá je upravená v Prílohe 2 Technické a formálne podmienky žiadosti o dofinancovanie projektu 7RP výzvy DO7RP (2012) v bode 1 a v Úplnom znení výzvy DO7RP (2012) v článku 9, ods. 9.2.

Prechodné ustanovenie má platnosť do 30. 9. 2013. Po tomto období platia pre predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7RP výhradne podmienky a ustanovenia výzvy DO7RP 2012.

Podklady k výzve

Výzva DO7RP (2012)
Žiadosť o dofinancovanie projektu 7RP, žiadosť o poskytnutie prvého, ďalšieho a záverečného príspevku sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.

Výzvy DO7RP (2008) a DO7RP (2011)
Žiadatelia, ktorí podali žiadosť o dofinancovanie projektu 7RP vo výzvach DO7RP (2008) a DO7RP (2011) a na základe schválenia tejto žiadosti majú s agentúrou uzatvorenú zmluvu o poskytnutí prostriedkov (platí pre projekty DO7RP-00XX-08 – DO7RP-00XX-11), podávajú žiadosť o poskytnutie druhého, ďalšieho a záverečného príspevku prostredníctvom formulárov žiadostí o finančné príspevky.

Manuál k elektronickému systému podávania žiadostí pre DO7RP (Príloha 4) bude zverejnený dodatočne.