Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Vyhlásenie výzvy na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 3. 2024, dátum ukončenia výzvy je 28. 6. 2024.

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po ukončení riešenia projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka

Budova APVV bude zatvorená v dňoch od 4.3. do 8.3.2024

Budova APVV vrátane podateľne bude pre verejnosť zatvorená v dňoch od 4.3. do 8.3.2024 z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení na prízemí budovy. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

Oznámenie k verejnej výzve SK-SRB 2023

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov. Agentúra po dohode s partnerskou stranou pristúpi k posunutiu začiatku riešenia projektov z 01.01.2024 na 01.04.2024, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.

Predsedníctvo APVV

Predsedníctvo APVV zložené z významných slovenských vedcov a výskumníkov si na svojom zasadnutí dňa 11.01.2024 opätovne zvolilo za svojho predsedu Dr. Ing. Roberta Mistríka a za podpredsedu Dr. h. c. Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof. V zmysle platného Štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Úprava otváracích hodín podateľne v pondelok dňa 15.01.2024

Podateľňa bude dňa 15.01.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »