Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Zmena vo výzve SK-PL 2023

Agentúra dňa 02.04.2024 zverejňuje nové Záväzné podmienky hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-PL 2023 platné od 01.04.2024. Zmena sa týka časti 3  Oprávnené náklady.

SK-SRB 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 27.03.2024 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2023.

Úprava otváracích hodín podateľne vo štvrtok dňa 28.03.2024

Podateľňa bude z prevádzkových dôvodov dňa 28.03.2024 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod.

Vyhlásenie výzvy na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 3. 2024, dátum ukončenia výzvy je 28. 6. 2024.

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po ukončení riešenia projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka

Budova APVV bude zatvorená v dňoch od 4.3. do 8.3.2024

Budova APVV vrátane podateľne bude pre verejnosť zatvorená v dňoch od 4.3. do 8.3.2024 z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení na prízemí budovy. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »