phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vláda SR odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 11.11.2020 bol schválený iniciatívny materiál MŠVVaŠ SR: Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) s podtitulom „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

Výzva na podporu otvoreného prístupu (open access)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyzýva na širokú podporu otvoreného prístupu k publikovaným vedeckým výsledkom s cieľom zlepšiť’ tvorivé prostredie, ktoré je súčasťou spoločného európskeho výskumného priestoru.

Usmernenie k podávaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci

Upozorňujeme žiadateľov – podnikateľské subjekty, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu v rámci verejných výziev vyhlasovaných agentúrou, že v zmysle úplného znenia výziev budú úspešné podnikateľské subjekty, ktorým agentúra poskytne finančné prostriedky na riešenie projektov, dodatočne vyzvané agentúrou na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) vrátane povinne predkladaných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci SA.58654. V prvotnej fáze predkladania žiadostí na riešenie projektov v rámci vyhlásených verejných výziev nie je žiadateľ – podnikateľský subjekt povinný predložiť spolu so Žiadosťou o riešenie projektu (projekt, vecný zámer) aj Žiadosť o NFP vrátane povinne predkladaných príloh v zmysle schémy štátnej pomoci SA.58654. V prípade, ak žiadateľ – podnikateľský subjekt zašle spolu so  Žiadosťou na riešenie projektu aj Žiadosť o NFP vrátane povinne predkladaných príloh, môže sa stať, že ich platnosť v priebehu procesu hodnotenia žiadosti uplynie.

Informácia k financovaným projektom

Informujeme všetkých riešiteľov financovaných projektov, že v rámci vykonaných pracovných ciest do/z rizikových krajín, ktoré vyžadujú povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19, bude agentúra považovať náklady na COVID testy za oprávnené. Zároveň upozorňujeme, že riešiteľské organizácie sú v tomto prípade povinné zdokladovať skutočnosť, že počas uvedenej pracovnej cesty bol vstup do danej krajiny podmienený povinnosťou predloženia dokladu o negatívnom teste na COVID-19.

Nedostupnosť informačných systémov z dôvodu aktualizácie

Dňa 26. 10. 2020 od 08:00 do 09:00 hod. bude prebiehať aktualizácia IKT zariadení.
Počas aktualizácie budú nedostupné informačné systémy.

Podateľňa bude dňa 22.10.2020 zatvorená

Podateľňa APVV bude vo štvrtok dňa 22.10.2020 z technických príčin zatvorená.
Otvorená bude opäť od piatka 23.10.2020.

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »