phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Nové Predsedníctvo APVV

Predsedníctvo APVV sa stretlo dňa 18.01.2022 už v novom zložení. Noví členovia boli menovaní vládou SR s účinnosťou od 09.12.2021.
 
Noví členovia Predsedníctva APVV:
 
 1. RNDr. Imrich Barák, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV - molekulárna biológia, mikrobiológia, špecializovaná jadrová chémia
 2. prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave - politológia, medzinárodná politika, diplomacia, bezpečnosť
 3. Ing. Štefan Boháček, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. - chemické a biochemické inžinierstvo
 4. doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK v Bratislave - lekárske vedy, molekulárna biológia, normálna a patologická fyziológia, ekonomika
 5. Dr. h. c. Ing. Peter Fodrek, PhD., hosť. prof., Prvá zváračská a.s. - technická kybernetika, laserové zváracie technológie
 6. Ing. Mgr. Tibor Gregor, Klub 500, občianske združenie Bratislava - manažment, strojárstvo, automatizované systémy riadenia
 7. PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (zahraničný odborník), Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. - sociológia psychológia
 8. Dr. Ing. Robert Mistrík, Bitmoderna, s. r. o. - chémia, hmotnostná spektrometria, metabolomika
 9. prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave prírodné vedy - geofyzika, seizmológia
 10. Mgr. Robert Ševčík, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - aplikovaná fyzika, meracia technika
 
 
Zostávajúci členovia:
 
 1. prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - ekofyziológia rastlín, stresová fyziológia plodín
 2. prof. Mgr. Martin A. Lysak, PhD., DSc. (zahraničný odborník), CEITEC, Masarykova univerzita Brno - botanika, genomika, proteomika
 3. PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., Historický ústav SAV - spoločenské vedy, história
 
Predsedníctvo APVV za predsedu agentúry zvolilo pána Dr. Ing. Roberta Mistríka a za podpredsedu Dr. h. c. Ing. Petra Fodreka, PhD., hosť. prof.