Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Plánovaná výzva pre mladých vedeckých pracovníkov

APVV informovala na svojej web stránke dňa 25.9.2023 o pláne Predsedníctva APVV vyhlásiť koncom roka 2023 pilotnú panelovú výzvu zameranú na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Vzhľadom na uvedené APVV informuje potencionálnych žiadateľov, že proces prípravy uvedenej výzvy pokračuje, po vyjadrení jednotlivých odborových rád prebieha komunikácia v rámci Predsedníctva APVV a následne bude návrh úplného znenia výzvy zaslaný Výskumnej a inovačnej autorite (VAIA) útvaru Úradu vlády SR zodpovednému za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík na vyjadrenie v súlade s ich záväznou metodikou.

Po obdŕžaní stanoviska VAIA a po zapracovaní prípadných pripomienok plánuje APVV v najbližšom období, začiatkom roku 2024, výzvu vyhlásiť.