Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k monitorovacím správam

APVV informuje prijímateľov, že v priebehu roka 2021 bola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky („NKÚ“) vykonaná kontrola prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj. V Protokole o výsledku kontroly bolo NKÚ konštatované, že prijímatelia finančných prostriedkov po ukončení projektu nie vždy predkladali APVV monitorovacie správy o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu, čím porušovali zmluvu o poskytnutí prostriedkov. Tým, že si APVV za nepredkladanie monitorovacích správ neuplatňovala u príjemcov dohodnutú zmluvnú pokutu, nesplnila si povinnosť vyplývajúcu jej z príslušných právnych predpisov.

Podľa záveru kontroly NKÚ má APVV povinnosť dodržiavať zmluvné záväzky a uplatňovať si z nich plynúce nároky.

APVV podala námietky voči výsledkom kontroly NKÚ, avšak tie boli zo strany NKÚ vyhodnotené ako neopodstatnené.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti musela APVV pristúpiť k vymáhaniu zmluvných pokút pri projektoch identifikovaných v Protokole o výsledku kontroly NKÚ. APVV preto žiada prijímateľov aby si včas plnili všetky záväzky, ktoré im vyplývajú z platných zmlúv o poskytnutí prostriedkov.