Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Zmena vo verejnej výzve VV MVP 2024

Predsedníctvo APVV rozhodlo, že v rámci verejnej výzvy VV MVP 2024 sa posúva termín na predkladanie žiadosti z 28. 6. 2024 na 31. 7. 2024. Plánovaný začiatok riešenia podporených projektov sa v tomto prípade posúva z 1. 1. 2025 na 1. 2. 2025, pričom koniec riešenia projektov ostane nezmenný.

Uvedená zmena vyplynula z Vyjadrenia Výskumnej agentúry k aktualizácii Indikatívneho plánu hodnotenia výziev POO, ktoré sa týka aj vyhodnotenia verejnej výzvy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2“, kód výzvy 09I03-03-V04, vyhlásenej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, a z ktorého vyplýva posun termínu zverejnenia výsledkov hodnotenia.

Podávanie žiadostí v rámci verejnej výzvy VV MVP 2024 je podmienené aj zverejnením výsledkov hodnotenia verejnej výzvy „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2“, kód výzvy 09I03-03-V04, vyhlásenej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, a to v zmysle bodu 6. Špecifických podmienok verejnej výzvy VV MVP 2024.

Vzhľadom na uvedené, bol aktualizovaný nasledovný dokument: Znenie výzvy VV MVP 2024.

Žiadatelia, ktorí majú rozpracované žiadosti budú upozornení informačným systémom APVV k ich úprave.

Žiadatelia, ktorí majú už podané žiadosti v informačnom systéme APVV budú vyzvaní agentúrou k ich úprave.