phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

FAQ k výzve VV 2015

Otázky

Späť na začiatok

Odpovede

Limit 30 % z celkových nákladov sa vzťahuje iba na mzdové náklady, alebo sa do toho rátajú aj odvody na poistné?

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady (OON – odmeny, osobné ohodnotenie...) hradené z  prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 30 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch. Odvody zamestnávateľa sa plánujú do samostatnej položky "Zdravotné a sociálne poistenie" a nespadajú do limitu 30 % z celkových nákladov.