Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Francúzsko 2007

Slovensko – Francúzsko 2007
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2008 – 2009 (Program ŠTEFÁNIK)

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci, podpísanej 21. marca 1995 v Paríži, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a Francúzskej republike.

Aktualizácia | Pridané: 18. 6. 2009

Upozornenie

Dňa 16. marca 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie č.110/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest. Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 34,86 eur.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov