Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Srbsko 2005

Slovensko – Srbsko 2005
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Srbskom a Čiernou Horou na roky 2006-2008

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave, vypisuje Odbor medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce MŠ SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Srbska a Čiernej Hory, Ministerstvom vedy a ochrany životného prostredia Srbskej republiky, Ministerstvom školstva a vedy Republiky Čiernej Hory a Ústavom pre medzinárodnú vedeckú, osvetovo-kultúrnu a technickú spoluprácu Republiky Čiernej Hory výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbsku a Čiernej Hore.

Aktualizácia | Pridané: 18. 6. 2009

Upozornenie

Dňa 16. marca 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie č.110/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest. Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 34,86 eur.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov