Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
DO7RP (2008)
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí o dofinancovanie projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (Euratom)

Aktualizácia | Pridané: 15. 3. 2011

Dočasné pozastavenie predkladania žiadostí

Predsedníctvo agentúry uznesením zo dňa 14. 3. 2011 dočasne pozastavuje predkladanie žiadostí vo výzve DO7RP.

Zdôvodnenie:
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja neumožňuje prijímať žiadosti vo výzve schválenej v danom znení.

Po aktualizácii výzvy DO7RP v zmysle nových podmienok a jej schválení predsedníctvom agentúry bude výzva opätovne vyhlásená.

Aktualizácia | Pridané: 10. 3. 2010

Aktualizácia výzvy

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra") v súlade so zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja na základe uznesenia č. 4 zo zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 1. 2. 2010 aktualizuje vyhlásenú otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov v rámci 7. rámcového programu ES pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (DO7RP) na otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dofinancovanie podporených projektov v rámci 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva (ES) pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti vrátane programu ES pre atómovú energiu (Euratom) (DO7RP).

Cieľom tejto výzvy je podporiť aktívnu účasť slovenských špičkových pracovníkov a kolektívov výskumu a vývoja v 7. rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (ďalej len „7RP") prostredníctvom dofinancovania nákladov potrebných na realizáciu návrhov projektov 7RP, ktoré získali finančnú podporu od Európskej komisie. Dofinancovanie sa zameriava na podporu účasti slovenských subjektov v projektoch výskumu a vývoja. Ide o otvorenú verejnú výzvu. Agentúra zabezpečí priebežné hodnotenie žiadostí 3 krát ročne.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy DO7RP, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  1. Každá žiadosť musí byť do agentúry doručená formou, ktorá je uvedené v metodickom pokyne.
  2. Každá žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.
  3. Každá žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis predkladateľa žiadosti a podpis každej osoby podieľajúcej sa na riešení projektu 7RP. Vyššieuvedené osoby svojím podpisom vyjadria súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Podklady k výzve

  • Úplné znenie výzvy [pdf, 113 kB]
  • Metodický pokyn [pdf, 157 kB]

Vzor prázdnych formulárov