phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Opatrenia č.5 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.5/2020.

Oznámenie k Opatreniam k riešeniu projektov

Vážené riešiteľky, vážení riešitelia projektov, v nadväznosti na bod 8. Opatrení k riešeniu projektov uverejnených na webovej stránke  APVV dňa 27.3.2020 si vás dovoľujeme informovať, že výzva na zasielanie emailových žiadostí sa ku dnešnému dňu uzatvára. Žiadosti zaslané po dnešnom dni už nebudú vyhodnocované.
Riešiteľkám a riešiteľom, ktorí nám už svoje žiadosti zaslali ďakujeme a o ich vybavení budeme priebežne informovať.

Opatrenia č.4 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.4/2020.

Opatrenia k riešeniu projektov

Vážené riešiteľky, vážení riešitelia projektov,

v súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijíma nasledovné opatrenia k riešeniu projektov.

Usmernenie k riešeniu projektov

APVV do konca týždňa zverejní informáciu o zmene harmonogramu podávania rôznych správ o riešení projektov, o posune termínov ukončovania riešenia, o zmenách pravidiel v čerpaní financií ako aj o možnom novom programe orientovanom na výskum koronavírusu. Taktiež poskytneme informácie o stave hodnotenia VV 2019.

V prípade potreby a ďalších zmien bude informácia pravidelne aktualizovaná.

Stanovisko agentúry k predkladaniu monitorovacích správ za rok 2019

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po skončení lehoty na riešenie projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu.

V nadväznosti na súčasnú situáciu v spojitosti s COVID-19 agentúra rozhodla o posunutí termínu na predkladanie monitorovacích správ za rok 2019, a to do konca apríla 2020. Uvedené platí pre elektronickú aj listinnú verziu monitorovacej správy.

« 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »