Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-P-0089-09 Nové pekárske výrobky so zníženým obsahom akrylamidu Mäspomix, s.r.o. 170 754.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0089-09.pdf
VMSP-P-0088-09 Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie 01 Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 199 152.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0088-09.pdf
VMSP-P-0085-09 Galvanotechnologický systém so synchrónnym usmerňovačom NES Nová Dubnica s.r.o. 193 204.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0085-09.pdf
VMSP-P-0083-09 Špeciálne papiere Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. 199 891.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0083-09.pdf
VMSP-P-0081-09 Submikronizácia a nanonizácia beta glukánu a jeho aplikácia do biologicky účinnejších foriem Natures s.r.o. 100 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0081-09.pdf
VMSP-P-0080-09 Rad zdrojov VN NES Nová Dubnica s.r.o 199 824.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0080-09.pdf
VMSP-P-0079-09 Analýza informačného fondu a vytvorenie nástrojov na jeho sprístupnenie pre výskum, školy a pracovníkov drevospracujúceho priemyslu Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. 199 344.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0079-09.pdf
VMSP-P-0075-09 Výroba a charakterizácia rádionuklidu Cu-64 pre pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu. BIONT, a.s 195 250.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0075-09.pdf
VMSP-P-0074-09 Modelové overenie riadenia tepelných procesov veľkých priemyselných pecí VÚEZ, a.s. 34 570.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0074-09.pdf
VMSP-P-0073-09 Vreckový analytický systém pre jednoduchú a rýchlu analýzu v potravinárstve a diagnostike na báze jednorazových biosenzorov s využitím nanotechnológie Biorealis, s.r.o. 200 000.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0073-09.pdf
VMSP-P-0069-09 Vývoj ľahkého pásového agrolesníckeho traktora ako univerzálneho nosiča náradia a špeciálnych adaptérov so zvláštnym zameraním na pestovanie a ťažbu dendromasy KWD s.r.o. 119 090.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0069-09.pdf
VMSP-P-0066-09 Modelovanie dopravy na vybranom úseku infraštruktúry v krízovom alebo v núdzovom stave Výskumný ústav dopravný, a.s. 163 650.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0066-09.pdf
VMSP-P-0065-09 Implementácia systému bezpečnostného auditu na pozemných komunikáciach v Slovenskej republike Výskumný ústav dopravný, a.s. 120 914.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0065-09.pdf
VMSP-P-0064-09 Vývoj analytických metód pre problematické zlúčeniny zahrnuté v Rámcovej smernici o vode č. 2000/60/ES. Environmental Institute, s.r.o. 142 850.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0064-09.pdf
VMSP-P-0063-09 Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely DARWELL spol. s r.o. 140 000.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0063-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »