Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Maďarsko 2006
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej a Maďarskej republiky na roky 2007 - 2008

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 10. septembra 2002 v Budapešti, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.

Aktualizácia | Pridané: 18. 6. 2009

Upozornenie

Dňa 16. marca 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie č.110/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest. Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 34,86 eur.

Podklady k výzve