Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Poľsko 2015

Slovensko – Poľsko 2015
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Otázky

Odpovede

Zadávam do zoznamu organizácií aj partnerskú organizáciu?

Nie, pretože v databáze vedieme len zoznam slovenských právnických alebo slovenských fyzických osôb – podnikateľov, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; zahraničné organizácie sa do zoznamu organizácií neuvádzajú. Partnerskú organizáciu zadávate len v záložke Informácie o partnerskej organizácii.

Ako zadám do zoznamu riešiteľov zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie, keď do zoznamu organizácií zadávam len žiadateľskú organizáciu?

Všetkých riešiteľov v zozname riešiteľov, teda aj zahraničných, zadávate s názvom žiadateľskej organizácie. To znamená, že pri pridávaní nového člena do zoznamu vyberiete v položke Organizácia názov žiadateľskej organizácie.

Zadávam do zoznamu riešiteľov všetkých riešiteľov partnerskej organizácie alebo len zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie?

Do zoznamu riešiteľov zadávate všetkých riešiteľov z partnerskej organizácie, ale uvádzate ich s názvom žiadateľskej organizácie rovnako ako zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie.

Kde nájdem informácie o výzve na partnerskej strane?

Informácie ohľadom výzvy na partnerskej strane Vám, resp. Vášmu zahraničnému partnerovi poskytne kontaktná osoba partnerskej krajiny, ktorá je uvedená na konci dokumentu Úplné znenie výzvy/Call For Submission Of Project Proposals.

Môže si naša organizácia v jednej výzve podať viac projektov?

Áno, avšak s iným zodpovedným riešiteľom.

Kde sa v návrhu projektu podpisuje štatutárny zástupca a zodpovedný riešiteľ partnerskej krajiny?

Podpisy štatutárneho zástupcu i zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie sa vyžadujú v časti A5 (A5 04 a A5 05) – Informácie o partnerskej organizácii/Information about partner organization.

Kde nájdem formulár čestného vyhlásenia?

Čestné vyhlásenie, ktoré podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa, je pevnou súčasťou návrhu projektu, preto nie je potrebné zasielať Čestné vyhlásenie akoukoľvek inou formou.