Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
PP7RP 2008
Výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2008

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie.

Žiadosti doručené do 15. 9. 2008 budú vyhodnotené v roku 2008.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy PP7RP 2008, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • Každá žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe A (Metodický pokyn).
  • Každá žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa v časti C žiadosti.
  • Každá žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis predkladateľa žiadosti a podpis každej osoby podieľajúcej sa na riešení projektu 7RP, ktorých mená sú uvedené v časti A4. Vyššieuvedené osoby svojím podpisom vyjadria súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Aktualizácia | Pridané:

Upozornenie

Upozornenie: Na základe doterajších skúseností si Vám dovoľujeme oznámiť, že jednou z podmienok refundácie mzdových nákladov je aj priložená hodnotiaca správa z Európskej komisie (Evaluation Summary Report). Preto odporúčame žiadosť nepodávať, ak ste hodnotiacu správu neobdržali, ale o refundáciu miezd žiadate.

Podklady k výzve

Vzor prázdnych formulárov