Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
PP7RP 2010
Verejná výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie – PP7RP 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra" alebo „APVV") v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom číslo 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.") v rámci programu APVV „Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja" (ďalej len „program  PP7RP") vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí o registráciu a  refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie (ďalej len „žiadosť") – PP7RP 2010.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 7. 2010, dátum ukončenia výzvy je 31. 12. 2010.

Podklady k výzve

Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok uvedených vo verejnej výzve podľa § 18 ods. 2 písm. k) a vyradí žiadosti, ktoré tieto podmienky nespĺňajú. Rozhodnutie o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok oznámi poskytovateľ žiadateľovi. Rozhodnutie o vyradení žiadosti obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických podmienok žiadosti.

 


Vzor prázdneho formulára