phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VMSP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2007

Proces hodnotenia žiadostí podaných v rámci verejnej výzvy VMSP 2007 bol ukončený. Rada programu VMSP na svojom zasadnutí priradila finálny počet bodov jednotlivým návrhom štúdií technickej realizovateľnosti a projektov výskumu a vývoja, a tiež schválila výšku nákladov na riešenie štúdií resp. projektov. Podľa množstva priradených prostriedkov pre danú radu programu na rok 2008, boli na základe počtu dosiahnutých finálnych bodov vybrané štúdie a projekty na finančnú podporu.

Výška podpora APVV uvedená v tabuľke je výška schválená radou programu. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky podpory na základe posúdenia správnosti kalkulácie požadovaných nákladov a oprávnenosti požadovanej intenzity štátnej pomoci tak, aby poskytnutá podpora bola v súlade s platnou legislatívou a schémou štátnej pomoci APVV.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí s dosiahnutým počtom bodov.

Všetci predkladatelia štúdií a projektov z uvedenej výzvy dostanú od agentúry list s informáciou, či bola ich žiadosť vybraná na podporu alebo nie, ako aj hodnotiacu správu, v ktorej je zachytený celý proces hodnotenia žiadosti. V prípade, že predkladateľa zaujímajú kompletné posudky externých posudzovateľov, na požiadanie mu ich APVV v anonymnej verzii poskytne za účelom úplnej transparentnosti hodnotiaceho procesu, ako aj kvôli možnosti získania informácií o prípadných nedostatkoch a slabých stránkach predkladaného návrhu. Anonymné posudky je možné vyžiadať si na e-mailovej adrese:
singlovicova@apvv.sk

Priložené dokumenty

Grantové
schémy