Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2006
Verejná výzva na podávanie projektov výskumu a vývoja v r. 2006

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci všeobecnej výzvy VV2006 a výziev MVTS bol ukončený. Odborové rady APVV a rada MVTS na svojich zasadnutiach priradili finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a tiež schválili výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Podľa množstva priradených prostriedkov pre danú odborovú radu a radu MVTS na rok 2007, boli na základe počtu dosiahnutých finálnych bodov vybraté projekty na finančnú podporu.

Všetci predkladatelia projektov z uvedených výziev dostanú od agentúry list s informáciou, či ich projekt bol vybratý na podporu alebo nie, ako aj hodnotiacu správu, v ktorej je zachytený celý proces hodnotenia návrhu projektu - od abstraktov posudkov troch externých posudzovateľov, cez závery hodnotenia pracovných skupín (ak má tieto daná rada vytvorené) a odborových rád a rady MVTS. V prípade, že predkladateľa zaujímajú kompletné posudky externých posudzovateľov – na požiadanie mu ich APVV v anonymnej verzii poskytne za účelom úplnej transparentnosti hodnotiaceho procesu, ako aj kvôli možnosti získania informácií o prípadných nedostatkoch a slabých stránkach predkladaného návrhu projektu.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných návrhov projektov s dosiahnutým počtom bodov.

Priložené dokumenty