Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VV 2007
Verejná výzva na predkladanie projektov výskumu a vývoja – VV 2007

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci výzvy VV 2007 bol ukončený. Odborové rady APVV na svojich zasadnutiach priradili finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a zároveň schválili výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Podľa objemu schválených finančných prostriedkov pre danú odborovú radu, osobitne pre základný výskum a pre aplikovaný výskum a vývoj, boli na základe počtu dosiahnutých finálnych bodov vybraté projekty na finančnú podporu so začiatkom riešenia a financovania v roku 2008. Všetci žiadatelia o projekt z výzvy VV 2007 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohoto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov. Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných návrhov projektov s dosiahnutým počtom bodov.

Priložené dokumenty