Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

VV 2010 (Máj)

VV 2010 (Máj)
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Máj)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.") vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 24. 5. 2010, dátum ukončenia výzvy je 23. 7. 2010.

Aktualizácia | Pridané: 23. 7. 2010

Predĺženie termínu uzatvorenia výzvy

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Máj).
Nový termín uzatvorenia tejto výzvy bude dňa 26. 7. 2010 o 12:00 hod.

Všetky ostatné podmienky výzvy zostávajú v platnosti.

Podklady k výzve

Poskytovateľ prostredníctvom komisie na prijímanie žiadostí vyhodnotí predložené žiadosti z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok uvedených vo verejnej výzve podľa § 18 ods. 2 písm. k) a vyradí žiadosti, ktoré tieto podmienky nespĺňajú. Rozhodnutie o vyradení žiadosti pre nesplnenie technických podmienok oznámi poskytovateľ žiadateľovi. Rozhodnutie o vyradení žiadosti obsahuje konkrétne dôvody nesplnenia technických podmienok žiadosti.

Hodnotenie žiadostí spĺňajúcich technické podmienky uskutočňuje podľa kritérií ustanovených v § 18 ods. 2 písm. l) odborný orgán poskytovateľa.


Formuláre žiadostí na riešenie projektu – časti A až D – vzory žiadostí [NEVYPĹŇAŤ]

Formulár sa podáva cez elektronický systém na predkladanie žiadostí.


Formuláre E žiadostí – Vecný zámer projektu [STIAHNUŤ A VYPLNIŤ]


Informatívne dokumenty