phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VV 2010 (Máj)
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2010 (Máj)

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť agentúre elektronicky na e-mail projektového manažéra a poštou do 31. marca. Kópie deklarovaných výstupov sa neprikladajú, je možné uviesť internetové odkazy na uvedené výstupy.

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2013 v termíne skoršom ako 31. 12., do správy za rok 2014 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2014. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie – napr. 1. 8. 2013 - 31. 12. 2014, ak projekt skončil 31. 7. 2013.

Grantové
schémy