Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Aktuality
24.2.2023

Predsedníctvo APVV sa na svojom ostatnom zasadnutí zaoberalo problematikou priebežného a záverečného hodnotenia projektov a s tým súvisiacim podávaním ročných a záverečných správ k projektom.

Predsedníctvo APVV v tejto súvislosti žiada všetkých riešiteľov projektov APVV o dodržiavanie vedeckej integrity a etiky. Predsedníctvo APVV súčasne apeluje na riešiteľské organizácie, aby v prípade zistenia nedodržania podmienok financovania, alebo neexistujúcich výstupov, tieto riadne preverili a pri ich potvrdení prijali jasné a dôrazné opatrenia.

V prípade ak dôjde k zisteniu podobných prípadov, predsedníctvo APVV zváži prijatie adekvátnych opatrení vo vzťahu k jednotlivcom ako aj riešiteľským organizáciám.

9.2.2023

Agentúra zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami v roku 2022.

26.1.2023

Podateľňa bude v dňoch 30.1. a 31.1.2023 otvorená z dôvodu doručovania ročných a záverečných správ k projektom APVV.

19.1.2023

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po ukončení riešenia projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

11.1.2023

Podateľňa bude v pondelok  dňa 16.01.2023 otvorená z dôvodu uzávierky výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike (DS-FR 2022)

4.1.2023

Podateľňa bude od 09.01.2023 do odvolania pre verejnosť otvorená 3 dni v týždni podľa rozpisu na web stránke agentúry a to v zmysle prijatých opatrení v súlade s príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy
Momentálne nie sú otvorené žiadne výzvy.
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2022

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2022

Výročná správa 2021

Výročná správa 2021