Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Úprava otváracích hodín podateľne dňa 6.4.2023

Podateľňa bude dňa 6.4.2023 pre verejnosť otvorená od 9:00 do 12:00 hod.

Problematika ročných a záverečných správ projektov

Predsedníctvo APVV sa na svojom ostatnom zasadnutí zaoberalo problematikou priebežného a záverečného hodnotenia projektov a s tým súvisiacim podávaním ročných a záverečných správ k projektom.

Predsedníctvo APVV v tejto súvislosti žiada všetkých riešiteľov projektov APVV o dodržiavanie vedeckej integrity a etiky. Predsedníctvo APVV súčasne apeluje na riešiteľské organizácie, aby v prípade zistenia nedodržania podmienok financovania, alebo neexistujúcich výstupov, tieto riadne preverili a pri ich potvrdení prijali jasné a dôrazné opatrenia.

V prípade ak dôjde k zisteniu podobných prípadov, predsedníctvo APVV zváži prijatie adekvátnych opatrení vo vzťahu k jednotlivcom ako aj riešiteľským organizáciám.

Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov v roku 2022

Agentúra zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami v roku 2022.

Podateľňa bude v dňoch 30.1. a 31.1.2023 otvorená

Podateľňa bude v dňoch 30.1. a 31.1.2023 otvorená z dôvodu doručovania ročných a záverečných správ k projektom APVV.

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

V zmysle zmluvných podmienok APVV je príjemca povinný po ukončení riešenia projektu predkladať monitorovaciu správu o spoločenských a ekonomických prínosoch (dopadoch) výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára „Výstupy a prínosy projektu" cez informačný systém APVV. Termín na predkladanie monitorovacej správy v elektronickom systéme, a zároveň v listinnej verzii je vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Podateľňa bude v pondelok dňa 16.01.2023 otvorená

Podateľňa bude v pondelok  dňa 16.01.2023 otvorená z dôvodu uzávierky výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike (DS-FR 2022)

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »