Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-014602 Progresívne optické a laserové technológie pre reverzné inžinierstvo a rýchle prototypovanie Medzinárodné laserové centrum 76 279.00
(2 298 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-014702 Výskum a vývoj biogénnyh ekologických palív a mazív z domácich obnoviteľných zdrojov FChPT STU 99 581.00
(3 000 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-014904 Simulácie vnútorného a vonkajšieho prostredia budov v oblasti aerodynamiky, termodynamiky a akustiky STU v Bratislave, Stavebná fakulta 30 206.00
(910 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy -
APVT-20-015004 Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov STU v Bratislave, Stavebná fakulta 80 362.00
(2 421 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-015004.pdf
APVT-20-015904 Nové biomateriály a biosenzory pre klinické využitie STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 58 919.00
(1 775 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-015904.pdf
APVT-20-016004 Automatizovaný on-line systém vyhodnocovania životnosti pojazdových elementov koľajových vozidiel Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky 149 372.00
(4 500 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-016004.pdf
APVT-20-016104 Pôvod a tektono-metamorfný vývoj vybraných paleozoických kôrových segmentov Západných Karpát Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 127 132.00
(3 830 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-016104.pdf
APVT-20-016304 Diskrétna dynamika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied 24 829.00
(748 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-016304.pdf
APVT-20-016602 Ochrana a využitie genetických zdrojov okrajových ovocných druhov a ich mikroflóry vo výžive, poľnohospodárstve a rozvoji vidieka SPU 309 931.00
(9 337 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVT-20-016704 Marginalita ako dôsledok priestorovo diferencovaného socio-ekonomického vývoja a regionálny rozvoj na Slovensku v podmienkach integrácie do EÚ Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 76 611.00
(2 308 000 Sk)
VV 2004 Spoločenské vedy zk-apvt-20-016704.pdf
APVT-20-017102 Horizontálny prenos genetickej informácie z geneticky modifikovaných rastlín v tráviacom trakte zvierat. PriF UK 395 107.00
(11 903 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-017202 Geneticky modifikované (transgenné) bunky kvasiniek ako nástroj pre skríning nových apoptózu podporujúcich protinádorových látok PriF UK 53 574.00
(1 614 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-017304 Nanokompozitné hybridné disperzie (materiály): príprava a kolektívne vlastnosti. Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta priemyselných technológií v Púchove 133 439.00
(4 020 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-017304.pdf
APVT-20-018404 Nekonvenčný energetický celok s chladiacim spaľovacím motorom. Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel 62 935.00
(1 896 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-018404.pdf
APVT-20-018804 Optimálna interpolácia meteorologických polí do pravidelnej siete s vysokým rozlíšením Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 18 854.00
(568 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-018804.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »