Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Slovinsko 2010
Výzva na podávanie návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Slovinskej republiky na roky 2011 – 2012
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 13. novembra 2001 v Bratislave, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Slovinskej republike.

Aktualizácia | Pridané: 6. 9. 2012

Upozornenie

Dňa 24. augusta 2012 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z., ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách od 1. 9. 2012.

Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 4,00 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,00 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 39,06 eur.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov