Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Taliansko 2008

Slovensko – Taliansko 2008
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Talianskej republiky na roky 2008-2010

Na základe Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 30. novembra 1990 v Ríme, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Talianskej republike.

Aktualizácia | Pridané: 5. 5. 2008

Predĺženie termínu ukončenia výzvy k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Talianskej republiky na roky 2008-2010

Z dôvodu technických problémov v súvislosti s preťažením on-line systému na podávanie projektov a jeho nefunkčnosti v dňoch 4.5. a 5.5. 2008, agentúra vydáva rozhodnutie o predĺžení dátumu ukončenia výzvy k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Talianskej republiky na roky 2008-2010.

Nový termín ukončenia výzvy je stanovený na utorok 6. 5. 2008.

Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 6.5.2008 o 13:00 h. Zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (6. 5. 2008) do 16:00 h do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 6. 5. 2008 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX. 346, 814 99 Bratislava).

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Aktualizácia | Pridané: 18. 6. 2009

Upozornenie

Dňa 16. marca 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie č.110/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest. Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 34,86 eur.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov