Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

EUROCORES 2010

EUROCORES 2010
Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2010 – EUROCORES 2010

APVV na základe prieskumu záujmu o účasť v programoch EUROCORES vypisuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci schémy EUROCORES v 4 nových programoch EUROCORES na rok 2010:

  1. EuroUnderstanding – Understanding and Misunderstanding: Cognition, Communication and Culture
  2. EuroVOL – Ecology of Plant Volatiles, from Molecules to the Globe
  3. EuroSolarFuels – Molecular Science for a Conceptual Transition from Fossil to Solar Fuels
  4. EuroGIGA – Graphs in Geometry and Algorithms

Aktualizácia | Pridané: 6. 9. 2012

Upozornenie

Dňa 24. augusta 2012 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z., ktoré upravuje výšku súm stravného počas pracovných ciest v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách od 1. 9. 2012.

Upravené sumy stravného pre časové pásma sú:

  • 4,00 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,00 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 9,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Suma stravného a vreckového nad 18 hodín pre zahraničného riešiteľa pri jeho pobyte na Slovensku sa týmto zvyšuje na max. 39,06 eur.

Podmienky poskytovania štátnej pomoci na výskum a vývoj stanovujú Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - schéma N702/2007 a pre odvetvie dopravy schéma X477/2009.Podklady k výzve

Vzor prázdneho formulára