Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

EUROCORES 2010

EUROCORES 2010
Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2010 – EUROCORES 2010

Výzva je uzavretá

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť agentúre elektronicky na e-mail projektového manažéra a poštou do 31. marca. Je potrebné zaslať aj publikácie, príp. iné výstupy v tlačenej forme.

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2014 v termíne skoršom ako 31.12., do správy za rok 2015 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2014. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie - napr. 1.8.2014 - 31.12.2015, ak projekt skončil 31.7.2014.