Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
EUROSTARS
Výzva APVV na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov EUROSTARS

Agentúra na podporu výskumu a vývoja s cieľom zabezpečiť spolufinancovanie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja v projektoch programu EUROSTARS z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov EUROSTARS.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená verejná výzva, t.j. prebieha paralelne s dobou trvania európskeho programu EUROSTARS pre výskumne orientované malé a stredné podniky.

EUROSTARS je novovytvorený program výskumu a vývoja Európskej únie, ktorý vznikol ako spoločná aktivita iniciatívy EUREKA a programového smeru 7. rámcového programu EÚ "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch".

Program EUROSTARS je prvým európskym financujúcim a podporným programom špecificky zameraným na malé a stredné podniky. Program poskytuje podporu a finančné prostriedky malým a stredným podnikom s cieľom motivovať ich k tomu, aby viedli medzinárodné projekty zamerané na výskum a inovácie. Hodnotenie projektových návrhov zabezpečuje Sekretariát EUREKA so sídlom v Bruseli.

Cieľom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok výskumne orientovaným malým a stredným podnikom na riešenie návrhov projektov EUROSTARS, ktoré Sekretariát EUREKA vyhodnotil ako úspešné.

Aktualizácia | Pridané: 24. 3. 2010

EUROSTARS – aktuálny stav

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila dňa 14.11. 2008 otvorenú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov Eurostars v súlade so zmluvou o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a APVV, ktorá bola podpísaná dňa 23. októbra 2008.

Vzhľadom na to, že prvotný návrh zmluvy medzi Sekretariátom EUREKA (ESE) a APVV, zaslaný z ESE, nebol zosúladený s legislatívnym rámcom Slovenskej republiky, a v čase jeho zaslania neboli delegačnou zmluvou jasne stanovené ani pravidlá na európskej úrovni, APVV nemohla navrhnutý finančný mechanizmus použiť.

Zmluva o delegovaní medzi Európskou komisiou a ESE bola následne uzatvorená 21. augusta 2009. Táto zmluva vymedzuje úlohy ESE, ktorý pôsobí ako špecializovaná realizačná štruktúra na riadenie programu Eurostars, monitorovanie vykonávania programu, prijatie, rozdelenie a monitorovanie finančného príspevku Spoločenstva na spoločný program Eurostars. ESE konkrétne vydáva výzvu na priebežné predkladanie žiadostí s jednou alebo niekoľkými uzávierkami na každý rok od roku 2008 do roku 2013, zabezpečuje centralizované hodnotenie návrhov projektov Eurostars a postup výberu projektov Eurostars.

V súčasnosti bol z APVV zaslaný na ESE protinávrh zmluvy, ktorý je zladený s legislatívnym rámcom Slovenskej republiky, a pracuje sa na splnení ostatných podmienok naviazaných na uzavretie zmluvy ESE a APVV tak, aby sa vyplácanie príspevkov na projekty Eurostars začalo v tomto roku.

Ako teda postupovať?

Záujemcom o projekty Eurostars odporúčame, aby sústavne sledovali stránku http://www.eurostars-eureka.eu vrátane FAQ.

So žiadosťami o odbornú pomoc pri príprave a riešení projektov Eurostars, ako aj pri príprave konzorciálnych dohôd odporúčame obracať sa na Národného projektového koordinátora EUREKA, ktorého kontakty nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva SR.

Podklady k výzve

Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a metodický pokyn na vyplnenie formulára žiadosti budú zverejnené v nadväznosti na ukončenie procesu vedúceho k uzavretiu zmluvy medzi ESE a APVV.