Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
LPP 2006
Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy - LPP 2006

Podporené projekty - časť Popularizácia vedy a vzdelávanie

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci programu LPP2006 v časti Popularizácia a vzdelávanie (s uzávierkou dňa 19. júna 2006) bol ukončený. Rada programu APVV na svojom zasadnutí priradila finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a tiež schválila výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Podľa množstva priradených prostriedkov pre program LPP2006 na celé obdobie riešenia projektov boli podľa počtu dosiahnutých bodov vybrané projekty na finančnú podporu. Ich zoznam je uverejnený nižšie.

Agentúra môže na vyžiadanie, za účelom úplnej transparentnosti hodnotiaceho procesu, ako aj kvôli možnosti získania informácií o prípadných nedostatkoch predkladaného návrhu projektu, poskytnúť anonymné posudky nezávislých posudzovateľov.

Podporené projekty - časť Ľudský potenciál

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci programu LPP2006 v časti Ľudský potenciál (s uzávierkou dňa 19. júna 2006) bol ukončený. Rada programu APVV na svojom zasadnutí priradila finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a tiež schválila výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Podľa množstva priradených prostriedkov pre program LPP2006 na celé obdobie riešenia projektov boli podľa počtu dosiahnutých bodov vybrané projekty na finančnú podporu. Ich zoznam je uverejnený nižšie.

Všetci žiadatelia o finančnú podporu (zodpovední riešitelia) dostanú od agentúry list s informáciou, či bol ich projekt vybraný na podporu alebo nie, ako aj hodnotiacu správu, ktorá obsahuje abstrakty posudkov a bodové hodnotenia nezávislých posudzovateľov, rady odboru a rady programu LPP.

Agentúra môže na vyžiadanie, za účelom úplnej transparentnosti hodnotiaceho procesu, ako aj kvôli možnosti získania informácií o prípadných nedostatkoch predkladaného návrhu projektu, poskytnúť anonymné posudky nezávislých posudzovateľov.

Vzhľadom na to, že jeden z podporených projektov nebude na žiadosť zodpovedného riešiteľa financovaný, Agentúra v súlade s rozhodnutím predsedníctva agentúry o použití finančných prostriedkov doplnila tento zoznam o ďalší projekt. Agentúra postupovala tak, že pridelila tieto finančné prostriedky ďalšiemu projektu s najvyšším bodovým hodnotením pod hranicou financovateľnosti.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných návrhov projektov s dosiahnutým počtom bodov.

Priložené dokumenty