phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
LPP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2007

Podporené projekty - časť Ľudský potenciál

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci programu LPP 2007 v časti Ľudský potenciál bol ukončený. Rada programu APVV na svojom zasadnutí priradila finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a schválila výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Na základe objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre program LPP 2007 boli podľa počtu dosiahnutých bodov vybrané projekty na finančnú podporu. Ich zoznam je uverejnený nižšie.

Výška podpory APVV uvedená v tabuľke je výška schválená radou programu. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky podpory na základe posúdenia správnosti kalkulácie požadovaných nákladov a ich oprávnenosti.

Všetci žiadatelia o podporu projektu z výzvy LPP 2007 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí s dosiahnutým počtom bodov.

Podporené projekty - časť Popularizácia vedy

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci programu LPP 2007 v časti Ľudský potenciál bol ukončený. Rada programu APVV na svojom zasadnutí priradila finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a schválila výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Na základe objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre program LPP 2007 boli podľa počtu dosiahnutých bodov vybrané projekty na finančnú podporu. Ich zoznam je uverejnený nižšie.

Výška podpory APVV uvedená v tabuľke je výška schválená radou programu. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky podpory na základe posúdenia správnosti kalkulácie požadovaných nákladov a ich oprávnenosti.

Všetci žiadatelia o podporu projektu z výzvy LPP 2007 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí s dosiahnutým počtom bodov.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy