Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
PP7RP 2009
Výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2009

Výška podpory APVV uvedená v tabuľke je výška schválená Radou programu PP7RP. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky podpory na základe posúdenia správnosti kalkulácie požadovaných nákladov tak, aby poskytnutá podpora bola v súlade s platnou legislatívou.

Všetci žiadatelia o podporu projektu z výzvy PP7RP 2009 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí.

Priložené dokumenty