Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VMSP 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" – VMSP 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na vypracovanie štúdií technickej realizovateľnosti a na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)".

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy VMSP 2007, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe C (Metodický pokyn);
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa a každej spoluriešiteľskej organizácie v časti D žiadosti;
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis každého člena riešiteľského kolektívu uvedeného v časti A5 tabuľke 01, ktorým vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Podmienky poskytovania štátnej pomoci na výskum a vývoj stanovujú Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - schéma N702/2007 a pre odvetvie dopravy schéma X477/2009.Podklady k výzve

Formulár E

Vzory prázdnych formulárov