phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VMSP 2009-II
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II

Agentúra zverejňuje návrh rozhodnutia rady programu VMSP o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Agentúra vyzve žiadateľov projektov, na riešenie ktorých navrhla rada programu rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov, na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane povinných príloh v zmysle podmienok schémy štátnej pomoci N 702/2007, v odvetví dopravy v zmysle schémy X477/2009. Na základe predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku agentúra vyhodnotí súlad žiadosti s príslušnou schémou štátnej pomoci a rozhodne o udelení, resp. neudelení štátnej pomoci. Agentúra si vyhradzuje právo rozhodnúť pred podpisom zmluvy o redukcii výšky finančného príspevku na základe posúdenia oprávnenosti požadovaných nákladov a oprávnenosti požadovanej intenzity štátnej pomoci tak, aby poskytnutá dotácia bola v súlade s platnou legislatívou a príslušnou schémou štátnej pomoci APVV.

Agentúra po vyhodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodne o udelení, resp. neudelení štátnej pomoci na riešenie projektov a zverejní rozhodnutia o žiadostiach prostredníctvom internetovej stránky agentúry (http://www.apvv.sk). Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných návrhov projektov s dosiahnutým počtom bodov.

Všetci žiadatelia dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov.

Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch poskytovateľ zverejní v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov na svojej internetovej stránke najmä v rozsahu názov projektu, príjemca a suma poskytnutých prostriedkov, a to do 14. dní od ich poskytnutia.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy