phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VMSP 2009-II
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch" zameraná na podporu start-up a spin-off podnikov – VMSP 2009-II

Výzva je uzavretá.

Monitorovanie výstupov ukončených projektov

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia projektu povinný počas ďalších troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa podáva vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť agentúre elektronicky na e-mail projektového manažéra a poštou do 31. marca. Je potrebné zaslať aj publikácie, príp. iné výstupy v tlačenej forme.

Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo napr. v roku 2012 v termíne skoršom ako 31. 12., do správy za rok 2013 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2013. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie – napr. 1. 8. 2012 - 31. 12. 2013, ak projekt skončil 31. 7. 2012.

Grantové
schémy