Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
VVCE 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" – VVCE 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" podľa § 4 ods. 2 Zákona 172/2005 Z.z.

Zároveň so spustením on-line systému na podávanie žiadostí agentúra zverejňuje technické a formálne podmienky výzvy VVCE 2007, pri nesplnení ktorých bude žiadosť vyradená z hodnotiaceho procesu:

  • žiadosť musí byť do agentúry doručená v stanovenom termíne a formou, ako je uvedené v Prílohe A (Metodický pokyn);
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa a každej spoluriešiteľskej organizácie v časti D žiadosti;
  • žiadosť v listinnej podobe musí obsahovať podpis každého člena riešiteľského kolektívu uvedeného v časti A6 tabuľke 01, ktorým vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Aktualizácia | Pridané: 17. 12. 2007

Predĺženie termínu ukončenia výzvy VVCE 2007

Z dôvodu technických problémov agentúra vydáva rozhodnutie o predĺžení termínu na elektronické podanie projektov vo výzve VVCE 2007.

Termín ukončenia výzvy je stanovený na pondelok, 17. 12. 2007.

Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 17. 12. 2007 o 18:00 h. Zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (17. 12. 2007) do 16:00 h do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 17. 12. 2007 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 346, 814 99 Bratislava).

Aktualizácia | Pridané: 9. 11. 2007

Usmernenie pre predkladateľov projektov výzvy VVCE 2007

Vzhľadom na opakujúce sa otázky si dovoľujeme uviesť ďalšie všeobecné informácie k výzve VVCE2007:

V dokumente Úplné znenie výzvy - časť 3. Základné špecifiká a charakter výzvy sa uvádza: "Podmienkou financovania projektu v tomto programe je v zmysle § 16 ods. 5 písm. a) ZVV okrem iného zabezpečenie výskumnej činnosti centra minimálne tromi projektmi výskumu a vývoja na obdobie aspoň dvoch rokov od predpokladaného začiatku riešenia rozvojového projektu. Minimálne jeden z tých projektov musí byť projekt výskumu a vývoja APVV (v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) ZVV), ktorého doba riešenia sa minimálne prvý rok prekrýva s dobou riešenia projektu VVCE."

To znamená, že predkladateľ uvedie pri podávaní projektu v žiadosti aj výskumné projekty, ktorými sa uchádza o podporu, teda nemá zatiaľ rozhodnutie o financovaní daného projektu. Predkladateľ musí však uviesť presné identifikačné údaje podaného výskumného projektu. Podmienkou podpisu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt VVCE bude predloženie dokladu o financovaní uvedeného výskumného projektu.

Agentúra zverejní najneskorší termín pre doručenie dokladu o financovaní všetkých výskumných projektov centra, ktorým v čase podania projektu VVCE nebolo vydané rozhodnutie o podpore výskumného projektu.

Podklady k výzve

Formulár E - Charakteristika projektu - záväzná osnova

Vzor prázdneho formuláru