phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
VVCE 2007
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" – VVCE 2007

Proces hodnotenia projektov podaných v rámci programu VVCE 2007 bol ukončený. Rada programu APVV na svojom zasadnutí priradila finálny počet bodov jednotlivým návrhom projektov a schválila výšku oprávnených nákladov na riešenie projektov. Na základe objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre program VVCE 2007 boli podľa počtu dosiahnutých bodov vybrané projekty na finančnú podporu. Ich zoznam je uverejnený nižšie.

Všetci žiadatelia o podporu projektu z výzvy VVCE 2007 dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov.

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí s dosiahnutým počtom bodov.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy