Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

VV 2002 (Apríl)

VV 2002 (Apríl)
VV 2002 (Apríl)

Monitorovanie výstupov ukončených projektov, ktoré skončili riešenie v roku 2005 a skôr

Podľa znenia zmluvy je riešiteľ APVV projektu po ukončení riešenia povinný podľa čl. V. bod 4 zmluvy počas troch rokov informovať agentúru formou monitorovacej správy o spoločenských a ekonomických prínosoch výsledkov riešenia projektu. Správa sa bude podávať vyplnením formulára "Výstupy a prínosy projektu". Termín vypracovania tejto správy súvisí s termínom ukončenia riešenia projektu. Ak riešenie projektu skončilo v roku 2005 v termíne skoršom ako 31.12., do správy za rok 2006 zahrňte aj výsledky, ktoré vznikli v období od skončenia projektu do konca roka 2005. V tom prípade uveďte do nadpisu celé monitorované obdobie – napr. 1.8.2005 - 31.12.2006, ak projekt skončil 31.7.2005. Správu za predchádzajúci rok je potrebné doručiť agentúre elektronicky na e-mail projektového manažéra a poštou do 31. marca.